All posts by KV Onder Ons

Afgelopen weekend Littenser kaatsers in de prijzen!

Door | Geen categorie | Geen reacties

Vrijdag 25 mei 2018 in wommels

Junioren Vrije formatie Junioren Pilot wedstrijd gaat door in poulekaatsen

1e prijs: 
Marten Bergsma MINNERTSGA
Laas Pieter van Straten FEINSUM
Erwin Zijlstra EASTERLITTENS

Zaterdag 26 mei 2018 in Menaam

Dames Hoofdklasse Vrije formatie beperkt

1e prijs: 

Nellie Steenstra MINNERTSGA
Margriet Bakker EASTERLITTENS
Harmke Siegersma BERLTSUM

Zaterdag 26 mei 2018 in Franeker

7e editie van de zachte bal PC

van de 63  partuur ging de 5e prijs naar: 

Jurjen Hofstee
Simon Zijlstra
Grytzen Broersma

Zondag 27 mei 2018 in Reduzum

Jongens Door elkaar loten B + herk

3e prijs: 
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Douwe Lycklama à Nijeholt IT HEIDENSKIP
Geart Pijnacker FERWERT

federatie wedstrijden heren en dames Jeu de pelote

Door | Geen categorie | Geen reacties

Wedstrijden Jeu de Pelote in Easterlittens

HEREN

Donderdag 19 april:              Easterlittens 2 – Mantgum 4             Plein             Tijd: 19:00 uur

Donderdag 3 mei :                 Easterlittens 2 – Weidum 2               Plein              Tijd: 19:00 uur

Donderdag 3 mei :               Spannum – Jellum Bears 2                 Veld               Tijd: 19:00 uur

Donderdag 3 mei :               Wommels – Weidum 3                         Veld               Tijd: 19:00 uur

Donderdag 24 mei:              Wommels _ Easterlittens 2               Plein            Tijd: 19:00 uur

Donderdag 31 mei:              Winsum 1 – Easterlittens 1                  Plein               Tijd: 19:00 uur

Donderdag 7 juni:                Weidum 3 – Easterlittens 2                Plein               Tijd: 19:00 uur

 

DAMES

Dinsdag 8 mei:                      Easterlittens – Weidum 1                                           Tijd: 19:00 uur

Dinsdag 8 mei:                     Weidum 2 – Wiuwert-Britswert                                Tijd: 19:00 uur

Dinsdag 15 mei:                   Easterlittens – Wiuwert-Britswert                             Tijd: 19:00 uur

 

Notulen jaarvergadering 2017

Door | Geen categorie | Geen reacties

Omdat de notulen van vorig jaar, bij de vergadering niet aan wezig waren

Hierbij deze notulen op de site

Notulen jaarsvergadering 8 maart 2017

 

Opening en berichten van verhindering 

Om 20.15 opent de voorzitter Jochum Bouma de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van Kaatsvereniging KV Onder Ons. Er zijn 5 bestuursleden en 2 jeugdbestuursleden en 7 aanwezigen.

Bericht van verhindering is van Aad vd Burg, Coby Akkerman, Ruben Bonhof en Sicco Velstra

Mededelingen en ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

Mededelingen: Dat de wens om een andere deur in ons materiaalhok word dit jaar gerealiseerd, dit in samenwerking met de voetbalvereniging op de vrijwilligers dat van NL -Doet. Word er voor ons ook een grote deur aan de voorkant van het hokje gemaakt.

Notulen voorjaarsvergadering 1 april 2015

Enkel vragen naar aanleiding van het jaar verslag komen van Trijntsje Heeg;

  • Dat de notulen niet op de site stonden en wel in de agenda
  • Afke nog als bestuurslid op de site staat

Antwoord;         Excuus van Helga zij kon er niet een bijlage in krijgen op de site.

Afke zal een deze dagen worden verwijderd van de site als zijnde bestuurslid

 

Jaarverslag secretaris

Helga Folkerts neemt het jaarverslag door en noemt de hoogtepunten en klasseringen van 2016, ook wordt er stil gestaan bij het overlijden van ons ere lid Thomas Bouma met een minuut stilte .

Voorzitter bedankt Helga  voor het maken van het verslag.

Financieel jaarverslag van de penningmeester

De Penningmeester Pier Piersma deelt het financiële verslag aan alle aanwezigen uit. Pier neemt het verslag met ons door en vult nog enkele zaken voor de duidelijkheid toe.

De kabouters die vorig jaar met Hedwich hebben getraind mogen dit jaar trainen voor 15 euro ipv 30 euro Pier vraagt of het akkoord dat het financiële gedeelte 1 januari tot 31 december mag lopen, dit is eenvoudiger boekhouden.

Verslag kascommissie

De kascommissie dit jaar bestaand uit Sjouke de Groot en Broer de Jong, zij hebben, bij Pier Piersma thuis onder het genot van een bakje koffie hebben de heren met een kritische blik de boekhouding bekeken en deze klopte precies.

Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Broer de Jong en Hijlco Broersma, De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascommissie

Jeugdzaken

Durk Bouma doet verslag over de jeugdcommissie, de jeugd gaat ook dit jaar weer samen trainen met Winsum, eerst alleen op het veld, in de zaal gaat Hedwich trainen met de kabouters en evt nieuwe beginners. Durk haalt nogmaals aan dat het moeilijk is om de jeugd in Easterlittens te motiveren voor het kaatsen. De kinderen hebben tegenwoordig al zoveel. Jammer dat het zo loopt….

Het competitie kaatsen met de jeugd wordt eerst 2 keer gehouden, is er dan geen belangstelling genoeg, stopt dit na 2 keer. Er komt nog een suggestie bij een van de leden, of het een idee is om de jeugd enthousiast te houden is evt een ouder /kind partij te organiseren. Dit wordt meengenomen in de notulen.

Voor het schoolkaatsen wordt er weer overleg gedaan met de leerkrachten van de Earnewjuk.

Durk, Wabe en Ruben worden bedankt door de voorzitter.

Federatie- Littenseradiel

Nog geen nieuw hierover, vergadering is volgende week.

Jeu de Pelote federatie  

Jolanda de Jong, verteld dat dit jaar van start wordt gegaan met 3 team, mocht er te kort zijn in het eerste of het tweede team, dan wordt er een bij het 3e gevraagd., zodat het 1e en het 2e genoeg spelers heeft.

IFK Jeu de Pelote

Evert Rodenhuis, neemt het woord en verteld dat hij de 20 jaar IFK vol maakt en dan stopt als bestuurslid van het IFK-jeu de pelote. Aankomend jaar is de 19e keer IFK. Er zijn 2 nieuwe bestuursleden Jentje vd Wal en Jelle Jan Rodenhuis.

Het score bord is vol er wordt nog nagedacht over oplossing hiervoor, dit heeft nog geen vast vorm, wordt vervolgd.

TC-zaken

Evert Rodenhuis, heeft aangegeven te stoppen met de TC, Hij wordt bedankt door de voorzitter voor zijn inzet van 10 jaar TC en ontvangt een voorjaars bloemstuk.

De TC wordt voorlopig gestopt, mocht het nodig zijn t.z.t. dan kan het altijd weer in leven geroepen worden. Op dit moment is het niet nodig om een TC te hebben.

Bestuurszaken

Aftredend en niet herkiesbaar: Wabe Roskam, wordt bedankt voor al zijn inzet voor de club, bijna 20 jaar heeft hij zich hard gemaakt voor de KV en de jeugd hiervan, Wabe bedankt!

Aftredend en herkiesbaar is Houkje Zijlstra, hier zijn we erg blij mee.

Bedankt Houkje

Onze voorzitter Jochum Bouma geeft aan dat dit zijn laatste jaar wordt en er zo snel mogelijk naar een nieuwe voorzitter wordt gezocht. Zo dat deze ingewerkt kan worden. Jochum blijft wel in het Jeu de pelote commissie.

Vrijwilliger van het jaar 2016

Omdat we door omstandigheden geen afsluiting van 2016 hebben gehad is de uitreiking van “vrijwilliger van het jaar” blijven liggen

Deze wordt bekend gemaakt door de voorzitter en de gene die deze waardering in ontvangst mag nemen is; Trijntje Heeg

Altijd staat ze klaar voor de club, haar tuin zagen we vorig jaar langzaam leger worden, door het maken van de kransen met groen en bloemen uit eigen tuin. Trijntsje is altijd bereid om er “even” een krans bij te maken. Is betrokken bij de club en regelmatig op het veld te vinden.

Trijntsje, bedankt hiervoor!!

Bespreking voorstellen KNKB Algemene Ledenvergadering

Deze vergadering is 16 maart a.s. in Franeker, Jochum, Durk, Jolanda, Pier zullen hierbij aanwezig zijn.

 Rondvraag

Evert Rodenhuis: Vraagt of het dit jaar wel mogelijk is, dat het  jeu de pelote wedstrijdschema, in het “griene boekje” komt

Reactie: Dit is al besproken en komt er in.

Sluiting

De voorzitter Jochum Bouma sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun inbreng en komst.

Bauke Folkerts met zijn partuur 1e in Grou Jongens d.e.l.

Door | Geen categorie | Geen reacties

1e prijs: Partuur 8
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Mark Polstra MENAAM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE

2e prijs: Partuur 1
Paul Dijkstra BITGUM
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Martin Schinkel DONGJUM

3e prijs: Partuur 11
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Hessel Postma WINSUM

3e prijs: Partuur 14
Gerben de Boer GAAST
Anco Vroom BRITSUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM

resize