Bauke Folkerts met zijn partuur 1e in Grou Jongens d.e.l.

Door 13 augustus 2017 Geen categorie Geen reacties

1e prijs: Partuur 8
Bauke Folkerts EASTERLITTENS
Mark Polstra MENAAM
Verry van der Meer SINT JACOBIPAROCHIE

2e prijs: Partuur 1
Paul Dijkstra BITGUM
Jesse Kroondijk SINT ANNAPAROCHIE
Martin Schinkel DONGJUM

3e prijs: Partuur 11
Pieter Jan Leijenaar EXMORRA
Gjalt Sjirk de Groot MANTGUM
Hessel Postma WINSUM

3e prijs: Partuur 14
Gerben de Boer GAAST
Anco Vroom BRITSUM
Klaas Jan Oosterbaan SCHARNEGOUTUM

resize