Pier Piersma, Peter van Zuiden en Jan Schurer de krans in Lollum -Waaxens

Heren 1e klasse Vrije formatie onbep

 29 juli 2017
 Lollum-Waaxens


1e prijs: Partuur 4
Wedstrijdverslag

Peter van Zuiden TJERKWERD
Pier Piersma EASTERLITTENS
Jan Schurer EASTEREIN

2e prijs: Partuur 14
Wierd Baarda DRONRYP
Marco de Groot FRANEKER
Douwe Anema STIENS

3e prijs: Partuur 15
Patrick van Dellen BERLTSUM
Jouke Vlasbloem MAKKUM FR